Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

silence89
05:41
2075 39fc 600
silence89
05:35
2643 49cc 600
Reposted fromzciach zciach viamauak mauak
silence89
05:35
Reposted frombluuu bluuu viamauak mauak
silence89
05:34
2527 ac9b 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak
silence89
05:31
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viacocaineblues cocaineblues
silence89
05:31
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viafoods foods
silence89
05:31
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viadiedrunk diedrunk
silence89
05:31
8689 1ccc 600
silence89
05:30
7090 28e8
Reposted frompesy pesy viaMerrry98 Merrry98
silence89
05:29
5178 3244 600
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMerrry98 Merrry98
silence89
05:29
6258 daec
Reposted fromiammistake iammistake viaMerrry98 Merrry98
silence89
05:28
9713 8e53 600
Reposted frompierdolony pierdolony viaMerrry98 Merrry98
silence89
05:26
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98

September 14 2017

silence89
15:55
Reposted bycocainebluesmauakoumikrokosmosstrzepymyrlachudazupabeattmanBabsonWlodaragumisiowelovetoffifeevagrant3
15:50
15:49
2242 20c5

danger:

Neon Nights by Elsa Bleda

Reposted fromunco unco viaredsunrise redsunrise
12:16
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasalami salami
silence89
12:15
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
12:15
7852 fbae
Reposted fromturquoise turquoise viaIriss Iriss
silence89
12:15
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl