Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

16:10
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
silence89
16:10
4792 6789 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
silence89
16:09
1288 78d3 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
silence89
15:49
2487 2034 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 19 2017

silence89
15:23
3943 5aeb
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
silence89
15:18
silence89
15:18
4819 bc3b 600
silence89
15:18
4718 a2b0 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viacocaineblues cocaineblues
silence89
15:17
9655 2978 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viacocaineblues cocaineblues
silence89
15:17
1439 b8b3
silence89
15:16
7046 6500 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viacocaineblues cocaineblues
15:15
15:15
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viacocaineblues cocaineblues
silence89
15:15
8681 900b
Reposted fromretaliate retaliate viacocaineblues cocaineblues
15:15
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viacocaineblues cocaineblues
silence89
15:14
silence89
15:14
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaretro-girl retro-girl
silence89
15:14
4184 375c 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
silence89
15:13
5002 60f9
Reposted fromretro-girl retro-girl
silence89
15:13
4216 820d
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl