Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

16:17
silence89
16:16
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
silence89
16:16
0250 904f
Reposted fromillusio illusio viaFiodor11 Fiodor11
silence89
04:00
Reposted fromweightless weightless viamyteatime myteatime
silence89
04:00
grafika kiss, love, and quote
Reposted fromweightless weightless viamyteatime myteatime
silence89
04:00
4299 8bcc
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyteatime myteatime
silence89
03:59
7771 dc0e 600
Reposted from60feettall 60feettall viaMountainGirl MountainGirl
silence89
03:58
8968 7023 600
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyteatime myteatime
silence89
03:58
6889 afd2
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamyteatime myteatime
silence89
03:58
Ja się ze sobą nie nudzę. Mogę przesiedzieć godzinę czy dwie, gapiąc się w morskie fale, i wcale nie mam poczucia, że muszę natychmiast coś zrobić. Poza tym czuję, że to konieczne jak tlen - takie chwile zawieszenia. Miewam je również w domu. Zawieszam się w działaniu. Patrzę na liście za oknem, na ptaki w karmniku, na śnieg na podwórku.
— Danuta Stenka
Reposted fromsercowisko sercowisko viamyteatime myteatime
silence89
03:57
Reposted fromdanzig danzig viamyteatime myteatime

August 30 2016

silence89
20:16
Reposted fromshakeme shakeme viaretro-girl retro-girl
silence89
20:15
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
silence89
12:54
Reposted fromfitvet fitvet viakeithpeligro keithpeligro
silence89
12:54
silence89
12:54
silence89
12:51
0114 a6a3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeithpeligro keithpeligro
silence89
12:43
12:43
silence89
12:43
grafika book, girl, and library
Reposted fromweightless weightless viakeithpeligro keithpeligro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl